Şuwara kirmancîye

 zerre aşîro ra ustera dismenîye
 biveso textê na dîna bebextîye
 hefe non sola cîranîye
 hêfê hêfê roza kirmancîye
 vîle ma de den verday
 destê domane çewresî
 ma ser rîznay ustuna asmene khalî
 ondere stara herdê dewreşî
  
 vora sure vorêna, vora kou ser
 verge xizanî pîne çigire ra u ser
 xo be xo rizîne des u dûwaro
 ondere paga khano ser
 hêfê hêfê roza kimancîye
 vîle ma de den vêrday
 destê domane çewresîyê
 ma ser riznay ustuna asmene khalî
 ondere stara herde dewreşî 

 Gêsa û qêyd: Emirali Yağan